Laserová operace
křečových žil

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Technologie ELVeS Radial™

V minulých letech byla lase­rová operace křeč­ových žil spojována s větší boles­ti­vos­tí, větším počtem modři­n a delší reko­va­les­cen­cí. Nyní ale řada studií srov­návajících různé vlnové délky laserů prezen­to­vala výsledky s menší četností modřin a menší potře­bou anal­ge­tik (léků proti boles­ti) v těch přípa­dech, kdy se používaly delší vlnové délky použitého lase­ru, a také koncovka vlákna emitující záření radiál­ně. Studie srov­návající 810 nm nebo 1470 nm (ELVeS Radial™) laser potv­r­di­la, že delší vlnové délky (1470 nm) jsou spojeny s menší poope­rační boles­ti­vos­tí, minimál­ními kompli­ka­cemi a vyni­kajícím stup­něm uzávěru ošetřených žil.

ELVeS Radial™

  • menší pooperační bolestivost  
  • rychlá rekonvalescence
  • ambulantní forma ošetření
  • lepší kvalita života po laserovém výkonu, než po jiných typech operací

Jak laser, tak radiofrekvence jsou všeobecně akceptované metody léčby křečových žil, a jsou obecně minimálně stejně bezpečné jako chirurgie. Nitrožilní metody se ukázaly být ve sledování za posledních 10 let jako statisticky významně bezpečnější stran rizika hluboké žilní trombózy (DVT) nebo plicní embolie (PE).

Perforace žíly a s tím spojené větší modřiny a bolestivost jsou u radiálního typu vlákna velmi zřídkavé, stejně tak i dočasné parestezie či dokonce tepelné poškození kůže. Nicméně je nutno zmínit i tyto vedlejší efekty, které jsou však velmi málo časté. 

Lasery a jejich vlákna vyvi­nutá v posled­ních letech mají za cíl vylepšit „prin­cip selek­tivní foto-ter­molýzy“ při inte­r­akci laseru a tkání. V souč­as­nosti dokážeme dosáh­nout přes­ného zacílení na struk­turu nebo tkáň za pomocí speci­fi­ko­vaných vlnových délek s cílem absor­bo­vat lase­rové záření přesně v určených místech (žilní stěna). S pomocí radiál­ního vlákna je lase­rová ener­gie nasměrována do cílové struk­tury při nižším množ­ství ener­gie, což vede k menšímu počtu nežádoucích účinků a menšímu dyskomfortu paci­enta při srov­na­telné účinnosti.

Výsledkem je velmi rychlá rekonvalesvence ihned po operaci.

Jedno­dušší přís­tup – zaváděcí sety jsou menší, znač­ení na vlákně umožňuje trva­lou kontro­lu.

Výborná vidi­tel­nost v ultraz­vu­kovém obraze – v podél­ném i příč­ném zobra­zení vyni­kající vizua­li­za­ce.

Bezpeč­nost – signální červené světlo na konci vlákna.

Rych­lost – vše výše jmeno­vané + menší množ­ství lokální anes­tézie.

Paci­ent­ská obliba – moderní tech­no­lo­gie, cílená ener­gie a výborná inte­r­akce s tkání = málo nežádoucích účinků.

Jak probíhá operace laserem

Pod kontro­lou ultraz­vuku se větši­nou punkčně (vpi­chem) zavede do žíly u kolene nebo v polo­vině lýtka lase­rové vlákno až do oblasti spojení povr­chové a hluboké žíly v třísle (nebo v podko­len­ní) a poté se zapne lase­rový generátor.

Dle nasta­vení lase­rového generátoru se vlákno pomalu jemným trvalým tahem vyta­huje ze žíly, která se ihned smrští, a po něko­lika týdnech až měsících v ideál­ním případě zaniká.

Operace z pohledu pacienta

Odstranění křečových žil pomocí technologie ELVeS Radial™ probíhá v těchto čtyřech krocích.

1

konzultace s lékařem včetně ultrazvukového vyšetření

2

předoperační zaznačení žil na kůži a příprava pacienta na operaci

3

laserový zákrok
v lokálním znecitlivění

4

ihned po zákroku
pacient odchází domů

Reference

„Přís­tup pana doktora je profe­sionál­ní, a přitom lidský, vysvět­lil mně vše před operací i po ní, mohla jsem mu kdyko­liv v případě dotazů nebo potíží zavo­lat…toho jsem nevyuži­la, protože bylo a je vše v pořád­ku. Cením si toho, že jsem celou operaci mohla absol­vo­vat v míst­ním umrt­vení, bez nemoc­nice a vůbec neli­tuji vyna­ložených peněz! Moc děkuji za brzký termín.“

J. S.
51 let

„S operací jsem abso­lutně spoko­je­na. Během ní, i bezpros­tředně po ní jsem se cítila naprosto skvěle. Navíc se mně trvale věno­vala moc milá sestřič­ka, díky níž jsem v podstatě zapom­něla, že jsem na opera­ci. Během operace jen minimální boles­ti­vost, na sál i ze sálu jsem si došla zcela sama! Hned po operaci jsem pak jela s manže­lem domů (neřídila jsem…), další dny probíhaly zcela bez jakých­koli potíží.“

K. V.
39 let

„Byla mně dopo­ruč­ena operace křeč­ových žil, na noze se mě začal tvořit bércový vřed – ten se mně podařilo pomocí bandáží vyléč­it, ale operace byla nutná. Po konzul­taci a vyšetření ultraz­vu­kem mi byla dopo­ruč­ena klasická opera­ce, já jsem si našel Vás – nako­nec jsem podstou­pil operační zákrok v míst­ním umrt­vení pomocí lase­ru. Zákroku jsem se bál, ale byl jsem nako­nec moc spoko­jený, jak celý výkon probíhal a jak se ke mně personál choval. Maximální spoko­je­nost, nemusí se nikdo bát, vždyť mám 73 let a vše proběhlo v pořádku a teď se cítím skvěle!“

J. K.
73 let

„Jako téměř profe­sionální spor­to­vec jsem si nemohl dovo­lit být dlou­ho­době mimo svoji práci, která mě živí, a tak jsem se rozhodl absol­vo­vat ošetření křeč­ových žil pomocí lase­ru. Líbilo se mně, že není třeba jít k přijetí do nemoc­ni­ce, a že se celý výkon zvládl v míst­ním umrt­vení. Vedle zdra­vot­ních potíží – otoků po delším stání – jsem řešil i vzhled. I když jsem chlap, nohy jsem při sportu pořád někde ukazo­val. S výsled­kem jsem moc spoko­jený, a po roce jsem absol­vo­val stejný výkon i na druhé noze. Dopo­ruč­uju všem, kteří chtějí být do týdne fit a co nejdříve se vrátit do běžného života.“

M. P.
28 let

Články

Studie srovnávající různé druhy radiálních laserových vláken používaných v našem centru

24.6.2018 MUDr.Robert Vlachovský, Ph.D.

Prezentujeme výsledky studie z našeho centra, při kterém se ukázalo jako výhodnější radiální laserové vlákno 2-ring. Toto vlákno i při všech laserových operacích používáme. Výsledky byly prezentovány na loňském European Venous Forum v Portu, a v září 2017 byly publikovány ve Venous News! celý článek

Technologie ELVeS Radial™ – budoucnost nitrožilního laserového ošetření

15.1.2016 MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Laser představuje jeden z největších vynálezů 20. století, a jeden z těch, který zásadně změnil náš život. Rok 2010 představoval významný rok v laserové technologii – připadal na 50-leté výročí demonstrování prvních laserů (1960) založených na Einsteinově teorii elektromagnetického záření. celý článek